Algemene voorwaarden

Artikel 1
Activiteiten Skoutz en de daarvoor geldende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie hoofdstukken, te weten de hoofdstukken A, B en C.
 2. Hoofdstuk A (bestaande uit de artikelen 2 tot en met 15) van deze algemene voorwaarden geldt voor alle activiteiten van Skoutz voor opdrachtgevers.
 3. Hoofdstuk B (bestaande uit de artikelen 16 tot en met 24) geldt voor de uitzend – en detacheringwerkzaamheden van Skoutz voor opdrachtgevers en voor het bemiddelen door Skoutz van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
 4. Hoofdstuk C (bestaande uit de artikelen 25 tot en met 27) geldt voor de interim opdrachten, werving – en selectiewerkzaamheden van Skoutz voor opdrachtgevers, alsmede voor het psychologisch onderzoek door Skoutz voor opdrachtgevers.
 5. Onderhavige indeling in hoofdstukken kan niet ten nadele van Skoutz worden uitgelegd.

Hoofdstuk A: voor alle activiteiten van Skoutz

Artikel 2
Definities

Deze definities gelden voor de artikelen 2 tot en met 27 van deze algemene voorwaarden, alsmede voor artikel 1 en de inhoudsopgave van deze algemene voorwaarden.

 1. Skoutz: onder Skoutz wordt verstaan Skoutz Recruitment en alle nog door Skoutz te verwerven en/of op te richten vennootschappen of nevenvestigingen.
 2. Opdrachtgever: diegene, die een overeenkomst met Skoutz aangaat tot het door Skoutz verlenen van diensten en/of verrichten van werkzaamheden betreffende of verband houdende met, maar niet beperkt tot, het werven en selecteren van een of meerdere kandidaten of (bijvoorbeeld) het uitzenden of detacheren van inleenkrachten, het uitvoeren van psychologisch onderzoek etcetera.
 3. Inleenkracht: iedere natuurlijke en rechtspersoon, al dan niet als werknemer bij Skoutz in dienst, die door tussenkomst van Skoutz als uitzendkracht, gedetacheerde of zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever, hierna ook (apart) te noemen: uitzendkracht, gedetacheerde of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De inleenkracht die werkt als uitzendkracht of gedetacheerde verricht zijn of haar werkzaamheden onder leiding en toezicht van opdrachtgever. De inleenkracht die werkt als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) verricht zijn of haar werkzaamheden niet onder leiding en toezicht van opdrachtgever en staat derhalve niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.
 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Skoutz wordt geselecteerd en/of aan opdrachtgever wordt voorgedragen en/of heeft deelgenomen aan een door/namens Skoutz verricht psychologisch onderzoek.
 5. NBBU-CAO: de CAO die geldt voor het ter beschikking stellen van inleenkrachten, mits met de inleenkrachten een overeenkomst is gesloten op basis van de NBBU-CAO door Skoutz, die als lid is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 6. Activiteiten: alle door Skoutz voor opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en gedetacheerden, het bemiddelen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), werving en selectie van arbeidskrachten en het verrichten van psychologisch onderzoek voor opdrachtgevers. 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Skoutz enOpdrachtgever betreffende de diensten en/of werkzaamheden waartoe Skoutz zich bij overeenkomst heeft verbonden, daaronder begrepen aanbiedingen tot het aangaan van zulke Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Skoutz en opdrachtgever zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Skoutz de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van Skoutz, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Skoutz de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 5. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend de Nederlandse versie als grondslag voor uitleg over de inhoud van deze algemene voorwaarden en de bedoelingen van Skoutz.

Artikel 4
Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Indien Skoutz in een offerte een opgave doet van kosten, welke haar dienstverlening of werkzaamheden in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Skoutz mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
 3. De overeenkomst tussen Skoutz en opdrachtgever (‘de opdracht’) komt ondermeer tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
 4. indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Skoutz gedaan aanbod door opdrachtgever stilzwijgend, mondeling of schriftelijk is aanvaard;
 5. indien wel een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Skoutz de aan opdrachtgever
  toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen;
 6. op het moment waarop Skoutz op verzoek van opdrachtgever haar diensten en/of werkzaamheden is aangevangen, dan wel de inleenkracht met zijn of haar werkzaamheden is begonnen, ook al heeft opdrachtgever de opdracht (nog) niet schriftelijk aan Skoutz bevestigd.
 7. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een ander wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.
 8. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Skoutz kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging van Skoutz geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5
Benodigde informatie en registratieplicht

 1. Opdrachtgever is gehouden Skoutz tijdig alle informatie te verstrekken, welke Skoutz naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Skoutz is verzocht.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Skoutz verstrekte informatie.
 3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 5.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en (extra) honorarium voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient Skoutz ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in artikel 5.1 bedoelde informatie. Bij gebreke hiervan kan Skoutz niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan op basis van foutieve en/of gewijzigde informatie.
 5. Alle opdrachtgevers zijn verplicht, als zij inleenkrachten via Skoutz inhuren, om in het Handelsregister geregistreerd te staan. Bij gebreke hiervan kan Skoutz niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en opdrachtgevers vrijwaren Skoutz voor (aanspraken van derden ter zake van) schade, die hiermee verband kan houden.

Artikel 6
Vergoeding en kosten

 1. Tenzij door Skoutz schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, brengt Skoutz voor haar diensten en/of werkzaamheden een vergoeding in rekening als beschreven in punt 2 en punt 3 van dit artikel van deze algemene voorwaarden.
 2. De vergoeding voor werkzaamheden of diensten bedraagt een vooraf overeengekomen tariefvastgelegd in de opdrachtbevestiging, de offerte van Skoutz of op andere wijze. Mocht geen tarief zijn overeengekomen, dan geldt het tarief of de schadeloosstelling overeenkomstig artikel 21 lid 3 en artikel 26 van deze algemene voorwaarden.
 3. Boven de vergoeding die Skoutz in rekening brengt, zal opdrachtgever alle kosten verschuldigd zijn, die voor Skoutz (of voor derden van wie Skoutz zich voor de uitvoering van haar opdracht bedient) ontstaan, vanwege de aan Skoutz verstrekte opdracht. Onder deze kosten zijn bijvoorbeeld te verstaan de kosten van adverteren in tijdschriften en kranten en het plaatsen van vacatures op Internet. Deze kosten maken geen deel uit van de vergoeding; de hoogte van deze kosten zal in beginsel vermeldt staan in de offerte en/of opdrachtbevestiging van Skoutz.
 4. Declaraties en correspondentie over de betaling van declaraties en over de uitkomsten van de werkzaamheden of diensten van Skoutz zullen geacht worden opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van opdrachtgever, zoals dat laatstelijk door opdrachtgever aan Skoutz is medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van adresgegevens direct door te geven aan Skoutz.
 5. Indien en voor zover de opdrachtgever na introductie van de door Skoutz geselecteerde en/of aan opdrachtgever voorgedragen kandidaat niet onverwijld schriftelijk (toegelicht) aan Skoutz bericht deze kandidaat reeds uit haar eigen netwerk of anderszins (persoonlijk) te kennen en evenmin onverwijld schriftelijk aan Skoutz bericht dat deze kandidaat reeds door een andere onderneming aan opdrachtgever is voorgedragen (onder gelijktijdige overlegging van bewijsstukken daarvan), is opdrachtgever de vergoeding voor door Skoutz verrichte werkzaamheden of diensten , zoals in deze algemene voorwaarden bedoeld, aan Skoutz verschuldigd.

Artikel 7
Uitvoering van de opdracht

 1. Skoutz zal zich inspannen de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uit te voeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de aan Skoutz verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever.
 3. Skoutz verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan zij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en waarvan haar het vertrouwelijke karakter is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk dient te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre Skoutz op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Artikel 8
Annulering en tussentijdse beëindiging van opdrachten

 1. Indien opdrachtgever een aan Skoutz verstrekte opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, is Skoutz gerechtigd aan opdrachtgever de voor hem gemaakte kosten en door Skoutz geleden schade in rekening te brengen, indien en voor zover deze kosten en schade door Skoutz niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. 

Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuur van Skoutz plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van de factuur, door storting of overmaking op de door Skoutz op diens factuur vermelde bankrekening, zonder aftrek en/of korting en zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot verrekening.
 2. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en wordt opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na verzending van de factuur, althans vanaf het moment van intreden van het verzuim van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Skoutz ten name van opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door Skoutz nog op te stellen facturen ter zake van verrichte diensten en/of werkzaamheden in de lopende declaratieperiode.
 4. Alle in redelijkheid door Skoutz gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, worden door opdrachtgever aan Skoutz vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te ontvangen bedrag, met een minimum van € 300,- en worden verschuldigd, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 5. Een door opdrachtgever aan Skoutz gedane betaling geschiedt eerst ter voldoening van de rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door opdrachtgever uitdrukkelijk is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.
 6. Indien meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan Skoutz opdracht hebben gegeven tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden, of indien door Skoutz tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een of meer opdrachten zijn bevestigd, zullen al deze opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van Skoutz hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan Skoutz verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten en/of werkzaamheden, waarvoor de opdracht, de offerte of de opdrachtbevestiging is gegeven of uitgebracht, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.
 7. Uitsluitend betalingen aan Skoutz zelf werken bevrijdend. Betalingen aan inleenkrachten of het verstrekken van voorschotten aan inleenkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond leveren voor schulddelging en schuldvergelijking.
 8. Reclames omtrent de factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Skoutz zijn ingediend. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
 9. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in punt 8 bedoeld.
 10. Bij nalatigheid en niet (tijdige) betaling behoudt Skoutz zich het recht voor haar diensten of werkzaamheden op te schorten en de inleenkracht terug te trekken, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Skoutz kan leiden.
 11. Alle prijzen, vergoedingen en kosten zijn exclusief btw.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

 1. Skoutz is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, indirecte schade, gevolgschade, schade van derden en alle overige schade welke opdrachtgever mocht lijden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Skoutz.
 2. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Skoutz, is een dergelijke aansprakelijkheid van Skoutz voor schade van opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde (c.q. de betrokken vergoeding, indien van facturering nog geen sprake is geweest), welke door Skoutz aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden of diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het bedrag van de factuurwaarde in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden/diensten voor opdrachtgever zijn verricht. De eventueel door Skoutz aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Skoutz in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Skoutz.
 3. Skoutz is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 5.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 5.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Skoutz.
 4. Skoutz is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Skoutz.
 5. Skoutz is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Skoutz voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Skoutz uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Skoutz daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 11
Non discriminatie

Elke kandidaat of (potentiële) inleenkracht heeft gelijke kansen op werkzaamheden bij Skoutz, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieveen reële functie-eisen en mits de kandidaat of (potentiële) inleenkracht ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 12
Wijzigingen

 1. Skoutz is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen voor opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Skoutz de gewijzigde Algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank en wanneer Skoutz opdrachtgevers van de wijziging van de algemene voorwaarden heeft kennisgegeven en 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat opdrachtgever Skoutz schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.
 3. Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Skoutz die voorwaarden van toepassing blijven, die voorafgaand aan de wijziging van de algemene voorwaarden reeds van toepassing waren.
 4. Deze algemene voorwaarden zullen, indien eens verstrekt aan opdrachtgever, eveneens van toepassing zijn op nieuwe opdrachten van opdrachtgever aan Skoutz. Hernieuwde uitreiking is dan niet nodig, tenzij aldus de algemene voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder toepasselijke algemene voorwaarden.

Artikel 13
Eigen personeel Skoutz

 1. Ter bescherming van de continuïteit van de dienstverlening en werkzaamheden van Skoutz zal opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) en tevens van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in overtreding is, aan Skoutz verbeuren, wanneer opdrachtgever zonder schriftelijke goedkeuring van Skoutz medewerkers van Skoutz, anders dan uitzendkrachten of gedetacheerden, in dienst neemt, onverminderd het recht van Skoutz op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever is door de enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande van rechtswege in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

Artikel 14
Vervaltermijn

 1. Indien opdrachtgever van oordeel is of blijft dat Skoutz de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 8, artikel 17 of artikel 19 lid 6 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Skoutz kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 15
Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Skoutz en opdrachtgever waaronder de tussen hen gesloten Overeenkomsten, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen partijen gesloten Overeenkomsten en deze voorwaarden en tussen de partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

Hoofdstuk B: voor de uitzend – en detacheringwerkzaamheden van Skoutz en voor het bemiddelen door Skoutz van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Artikel 16
Uitvoering van de opdracht

 1. Skoutz kiest de inleenkracht uit aan de hand van de bij Skoutz bekende hoedanigheden en Kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds, en van door de opdrachtgevers aan Skoutz verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
 2. Skoutz is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag uitzendt/detacheert.

 

 1. Het is de inleenkracht toegestaan af te wijken van de bij opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding met Skoutz is overeengekomen en aan opdrachtgever is meegedeeld of in onderling overleg met opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. Skoutz kan nimmer ter zake door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skoutz de inleenkracht andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 17
Niet voldoen inleenkracht; klachttermijn

 1. Voldoet een inleenkracht aantoonbaar in het geheel niet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, dan dient opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de inleenkracht schriftelijk aan Skoutz kenbaar te maken, en is opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan Skoutz te betalen de door Skoutz aan de inleenkracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing en exclusief de vergoeding van Skoutz, berekent conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18
Overwerk en beloning

 1. Onder overwerk door een inleenkracht wordt verstaan het werk, dat wordt verricht boven de bij opdrachtgever, in diens bedrijf, geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week, zijnde in beginsel 8 uur per dag en 40 uur per week, tenzij op voorhand anders schriftelijk met Skoutz is overeengekomen. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen, wordt de overwerktoeslag gehanteerd die bij de opdrachtgever gebruikelijk is en wordt het tarief met hetzelfde percentage verhoogd.
 2. Werk dat aansluitend op de normale werktijd wordt verricht en niet langer duurt dan een half uur, wordt niet als overwerk aangemerkt.
 3. De voor de inleenkracht voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning wordt in overleg tussen alle betrokkenen vastgesteld, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Skoutz de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
 4. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in de zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.
 5. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een inleenkracht hoger mocht worden door een wijziging in de wettelijke bepalingen of van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift, dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee vermeerderen en zal in dat geval, dat Skoutz daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Skoutz van vorderingen in verband met schade van de inleenkracht en/of derden overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht, onder andere (maar daartoe niet beperkt) ex artikel 7:661 BW.
 2. Skoutz is niet aansprakelijk voor door de inleenkracht namens of ten laste van opdrachtgever tentijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht bevoegdelijk of onbevoegdelijk aangegane verplichtingen.
 3. Indien betaling van het honorarium aan Skoutz achterwege blijft en Skoutz als gevolg daarvan door de inleenkracht (lees: zzp’er) of hulppersoon tot betaling wordt aangesproken, is opdrachtgever gehouden alle daarmee verband houdende kosten en schade van Skoutz te vergoeden.
 4. Voor zover tussen opdrachtgever en de inleenkracht, die werkt als zelfstandige zonder personeel (zzp’er), door handelen of nalaten van opdrachtgever een gezagsverhouding is ontstaan, als gevolg waarvan UWV en Belastingdienst hun arbeidsrelatie kwalificeren als een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en deze inleenkracht, vrijwaart opdrachtgever Skoutz van fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke (na)heffingen van loonheffing en/of premies, boetes, verhogingen en wat dies meer zij met betrekking tot of in verband met (de uitoefening van) de opdracht, voor een inleenkracht, niet zijnde een uitzendkracht of gedetacheerde.
 5. Skoutz is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een inleenkracht niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Skoutz. Opdrachtgever is gehouden een inleenkracht die naar zijn mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten vrij te stellen van werkzaamheden. Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van tegenbewijs in de zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de inleenkracht voldoet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten.
 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 1 van deze algemene voorwaarden dient elke (andere) klacht – ter zake van het niet voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten – door de opdrachtgever schriftelijk bij Skoutz worden ingediend binnen 7 kalenderdagen na daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden door de betreffende inleenkracht voor opdrachtgever, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 20
Nota’s op basis van het tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s (facturen) van Skoutz worden mede uitgeschreven aan de hand van het door opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulier, ook wel genoemd urendeclaraties, welke opdrachtgever binden.
 2. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op die tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede, desgevraagd, de overeengekomen tarief – of de functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn, worden doorgehaald en dat de werkelijke gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld.
 3. Bij verschil tussen het bij Skoutz ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Skoutz ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem/haar is toe te rekenen.
 4. Jegens opdrachtgever, die zijn verplichtingen ingevolge lid 2 van dit artikel niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van – voor de drie betrokken partijen (opdrachtgever, Skoutz en inleenkracht) – bindend bewijs ten aanzien van de gewerkte uren van de inleenkracht, zal Skoutz in geval van betwisting door de inleenkracht van de opgave van de opdrachtgever het recht hebben:
  1. de gewerkte tijd(-en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van opdrachtgever geldt, indien uit de omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken inleenkracht de volledige werkweek gedurende de gehele arbeidstijd per dag is gewerkt;
  2. in alle overige gevallen door een functionaris van Skoutz gehoord hebbende de inleenkracht en de betreffende functionaris in het bedrijf van opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen te hebben, die te spreken te krijgen op basis van door hem/haar vergaarde gegevens de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.
 5. De vaststelling der gewerkte tijden door of vanwege Skoutz ingevolge punt 4 is, ongeacht of daarvan beroep wordt ingesteld als bedoeld in punt 6, uitvoerbaar bij voorraad met dien verstande dat op basis van die vaststelling de in punt 1 genoemde nota’s worden uitgeschreven, op welke nota’s al het in de hoofdstukken A en B in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing is.
 6. Opdrachtgever kan van de vaststelling, genoemd in punt 4, beroep instellen bij een enkele arbiter, die zonder voorafgaande schriftelijke conclusies, partijen gehoord hebbende, met inachtneming van de wettelijke bewijsregels het aantal gewerkte uren zal vaststellen. Als zodanig arbiter zal fungeren de directie van Skoutz.
 7. In overleg met Skoutz kan iedere andere vorm van bewijs, bijvoorbeeld klokkaarten, urenstaten, computerlijsten, door Skoutz aangeboden elektronische urenverantwoordingen, computerdiskettes enz., gebruikt worden als tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 21
Eventuele schadeloosstelling in geval van een rechtstreekse of indirecte (arbeids)verhouding met – of rechtstreekse werkzaamheden door de (voorgedragen) inleenkracht of kandidaat

 1. Opdrachtgever die met een hem/haar ter beschikking gestelde inleenkracht of (voorgedragen) kandidaat rechtstreeks dan wel middels en/of voor derden een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Skoutz en de opdracht, behoudens overigens het in het volgende artikel bepaalde, beëindigen. Voornoemde verplichting geldt eveneens voor opdrachtgever, indien bedoelde inleenkracht als zzp’er werkzaamheden voor opdrachtgever zal gaan verrichten.
 2. Indien Skoutz (achteraf) constateert dat opdrachtgever rechtstreeks een arbeidsverhouding met de hem/haar ter beschikking gestelde inleenkracht of (voorgedragen) kandidaat is aangegaan, dan wel Skoutz (achteraf) constateert dat bedoelde inleenkracht als zzp’er werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht en eventueel nog verricht, dan geldt de opdracht tussen Skoutz en opdrachtgever vanwege deze enkele constatering als beëindigd.
 3. Indien opdrachtgever binnen een termijn van 12 maanden na introductie door Skoutz van een inleenkracht of kandidaat rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken inleenkracht of kandidaat een arbeidsverhouding aangaat of is aangegaan, zal opdrachtgever aan Skoutz 30% van het fulltime jaarsalaris betalen. Het jaarsalaris bestaat uit 12 maandsalarissen, vakantiegeld, een eventuele 13e maand, een schatting van te betalen bonus en € 5000 ingeval van een auto van de zaak.
 4. Indien de inleenkracht als zzp’er binnen een termijn van zes maanden na introductie door Skoutz werkzaamheden voor opdrachtgever gaat verrichten, heeft verricht en eventueel nog steeds verricht, is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro) en tevens € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in overtreding is, te betalen aan Skoutz.
 5. Indien opdrachtgever binnen een termijn dat de inleenkracht of kandidaat 1500 effectief gewerkte uren, uitgesloten zijn hierbij overuren, voor opdrachtgever via Skoutz gewerkt heeft, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken inleenkracht of kandidaat aangaat ofwel in geval van een zzp’er werkzaamheden voor opdrachtgever laat verrichten, zal opdrachtgever aan Skoutz 30% van het jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en een eventuele 13e maand, betalen. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar, te betalen aan Skoutz.
 6. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 23, dat een opdracht voortduurt zolang zij niet jegens Skoutz schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in dat artikel bepaalde, resp. voor de overeengekomen vastgestelde tijd.
 7. Na het beëindigen van de werkzaamheden door de inleenkracht is het opdrachtgever verboden zonder schriftelijke toestemming van Skoutz de inleenkracht binnen een termijn van 6 maanden na het beëindigen van bedoelde werkzaamheden te benaderen om voor opdrachtgever, aan hem gelieerde partijen of derden werkzaamheden in welke hoedanigheid dan ook, bezoldigd of niet, rechtstreeks of via derden te laten verrichten. Binnen genoemde termijn van zes maanden na het beëindigen van de werkzaamheden door de inleenkracht is het opdrachtgever ook verboden zonder schriftelijke toestemming van Skoutz de inleenkracht daadwerkelijk werkzaamheden in welke hoedanigheid dan ook, bezoldigd of niet, rechtstreeks of via derden voor opdrachtgever, aan hem gelieerde partijen of derden te laten verrichten.
 8. Overtreding van het in artikel 21 lid 7 gestelde wordt bestraft met een direct opeisbare boete van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro) en tevens van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in overtreding is, te betalen aan Skoutz.
 9. Skoutz heeft ook het recht in plaats van de verbeurde boete volledige schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever is door de enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande van rechtswege in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

Artikel 22
Verbod tot wederuitzetting en tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is opdrachtgever verboden een naar hem/haar uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk schriftelijk Skoutz te kennen en zonder haar schriftelijke toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan Skoutz dienen te worden opgegeven land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de geschatte duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de inleenkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Skoutz zijn toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de inleenkracht van werkzaamheden buiten Nederland, intrekt.

Artikel 23
Beëindiging bij inlening van een inleenkracht zijnde een uitzendkracht of gedetacheerde

 1. Voor (tussentijdse) beëindiging van een opdracht op basis waarvan Skoutz aan opdrachtgever een uitzendkracht of gedetacheerde ter beschikking stelt geldt het hieronder bepaalde.
 2. Op de verhouding tussen Skoutz en een uitzendkracht is de NBBU-CAO van toepassing. Bij uitzendkrachten geldt het onderstaande ongeacht in welke fase en/of periode in een keten als bepaald in de NBBU-CAO de overeenkomst tussen Skoutz en de uitzendkracht zich bevindt.
 3. De opdracht geldt voor bepaalde tijd, indien zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgelegd. De opdracht kan dan slechts in de eerste vier weken zonder inachtneming van enige opzegtermijn worden beëindigd. Na vier weken is tussentijdse opzegging door Skoutz of door opdrachtgever niet meer mogelijk.
 4. Is voor de duur van de opdracht niet overeenkomstig het vorige lid een bepaalde tijd overeengekomen, dan kan opdrachtgever de opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen. Bij een tewerkstelling langer dan 6 maanden wordt het opzegtermijn verlengt tot een termijn van 8 werkdagen.
 5. De opzegtermijn begint te lopen op de dag van ontvangst door Skoutz van de schriftelijke opzegging.
 6. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de opzegtermijn verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven opzegtermijn alsnog in acht te nemen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of – naar zijn keuze – tot het betalen aan Skoutz van een vergoeding gelijk aan het tarief, dat Skoutz, indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
 7. In alle gevallen van opzegging van de opdracht aan Skoutz is opdrachtgever verplicht tevens gelijktijdige aankondiging te doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht of gedetacheerde.
 8. Bij een ziekmelding van een uitzendkracht wordt opdrachtgever geacht om beëindiging vande terbeschikkingstelling te hebben verzocht.
 9. Opzegging of ontbinding door of toerekenbaar aan opdrachtgever houdt tevens een verzoek in tot beëindiging van de terbeschikkingstelling.
 10. Ongeacht het bepaalde in het voorgaande kan Skoutz niet aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Skoutz geldt, of voor een beëindiging door de uitzendkracht of gedetacheerde van de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Skoutz zal wel een redelijke zorg aanwenden dat opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat Skoutz zich desgewenst zal inspannen aan opdrachtgever een andere uitzendkracht of gedetacheerde ter beschikking te stellen, ten aanzien van wie dan een nieuwe opdracht ontstaat, op welke nieuwe opdracht afzonderlijk deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 24
Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid bedrijfsongevallen/beroepsziekten

 1. Opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden als ware de inleenkracht zijn eigen werknemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de inleenkracht een veiligheids- en werkplekinstructie te geven en te voorzien van, bij de functie horende, Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’S) en deze, in goede en degelijke staat, ter beschikking te stellen zodat de inleenkracht veilig en zonder (extra) gevaar voor eventueel persoonlijk letsel en schade kan uitvoeren. Wil opdrachtgever van deze verplichtingen afwijken, dan zal hij Skoutz hiervan schriftelijk en tijdig voorafgaand aan de start van het project op de hoogte stellen, zodat Skoutz de inleenkracht tijdig en volledig op de hoogte kan stellen van de eventuele bijzondere gevaren en/of risico’s die aan de opdracht zijn verbonden.
 3. Voorafgaand aan de opdracht stelt opdrachtgever de inleenkracht en Skoutz in kennis van gevaren en/of risico’s die aan de opdracht verbonden zijn.
 4. Opdrachtgever is verplicht een afschrift van de meest recente risico-inventarisatie en -evaluatie aan de inleenkracht en Skoutz ter hand te stellen.
 5. Opdrachtgever is tegenover de inleenkracht en Skoutz verplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de inleenkracht in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.
 6. In geval van een aan de inleenkracht overkomen bedrijfsongeval en/of beroepsziekte ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht draagt opdrachtgever ervoor zorg dat ter zake een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Skoutz voor eventuele vorderingen die door de uitzendkracht of gedetacheerde ex artikel 7:658 en/of 7:611 BW tegen Skoutz worden ingesteld, alsmede voor eventuele vorderingen die door de zzp’er ex artikel 6:76 en/of 6:170 en/of 6:171 BW tegen Skoutz worden ingesteld, verband houdende met bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten aan de inleenkracht overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht, alsmede voor eventuele vorderingen van derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Skoutz voor eventuele vorderingen die door de inleenkracht uit hoofde van enig artikel strekkende tot waarborging van gelijke behandeling en/of voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid op welke grond dan ook, tegen Skoutz worden ingesteld, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) victimisatie, de inleenkracht ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht betreffend.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Skoutz voor eventuele vorderingen van de inleenkracht in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de inleenkracht toebehorende zaak is beschadigd of vernield bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten voor opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever is gehouden de overlijdensuitkering ex artikel 7:674 BW, voor het geval Skoutz dieis verschuldigd in verband met een bedrijfsongeval en/of beroepsziekte aan de inleenkracht overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht, volledig aan Skoutz te vergoeden.

Artikel 25
Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens met betrekking tot uitzend- en detacheringswerkzaamheden van Skoutz

 1. Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, maakt geen van partijen vertrouwelijke informatie over de andere partij openbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, noch tijdens, noch na beëindiging van een opdracht. Ten behoeve van deze clausule betekent “vertrouwelijke informatie” alle informatie met betrekking tot de business en zaken van Skoutz en/of Opdrachtgever (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten en tarieven die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn voor een Inleenkracht, zijnde uitzendkracht of gedetacheerde) en die ter kennis komt of in het bezit is van een van beide partijen en die door een van partijen als vertrouwelijk wordt of redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd, ongeacht of dergelijke tastbare informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 2. Door zover door Skoutz aan Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie persoonsgegevens van Inleenkrachten, zijnde uitzendkrachten of gedetacheerden zijn:
  1. is Skoutz de verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat overeenkomstig de toepasselijke Privacy Wetgeving hij alle noodzakelijke eerlijke verwerkingsinformatie heeft verstrekt aan Inleenkrachten, zijnde uitzendkrachten of gedetacheerden en passende stappen heeft ondernomen om de bekendmaking van dergelijke persoonsgegevens aan Opdrachtgever te legitimeren;
  2. erkennen partijen dat Opdrachtgever ook een verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal zijn en dienovereenkomstig zal Opdrachtgever: (i) al zijn wettelijke verplichtingen krachtens de Privacy Wetgeving naleven die voortvloeien uit de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens; en (ii) dergelijke persoonsgegevens enkel verwerken voor de doelen die verenigbaar zijn met de beslissing om al dan niet Inleenkrachten, zijnde uitzendkrachten of gedetacheerden in dienst te nemen (behalve voor zover Opdrachtgever de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens voor een ander doel heeft gelegitimeerd, door toestemming van de Inleenkracht, zijnde uitzendkracht of gedetacheerde te verkrijgen of door gebruik te maken van een alternatieve methode om dergelijke verwerking in overeenstemming met Privacy Wetgeving te legitimeren en eerlijke verwerkingsinformatie aan de Inleenkrachten, zijnde uitzendkrachten of gedetacheerden heeft verschaft met betrekking tot dit doel).
  3. Elke partij behandelt alle redelijke en relevante vragen van andere partij met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst onmiddellijk en te goeder trouw; en
  4. Elke partij stuurt, indien zij een mededeling of verzoek ontvangt van een regelgevende instantie, Inleenkracht, zijnde uitzendkracht of gedetacheerde of derde partij die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij krachtens de overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende inbreuk op de Privacy Wetgeving), deze mededeling zonder onnodig uitstel door naar andere partij en andere partij redelijke medewerking en bijstand verlenen met betrekking ertoe.
 3. Voor zover door Opdrachtgever aan Skoutz verstrekte gegevens of informatie persoonsgegevens zijn:
  1. is Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en is Skoutz verwerker van dergelijke persoonsgegevens; en
  2. verwerkt Skoutz dergelijke gegevens en informatie enkel in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever.
 4. Onder “Privacy Wetgeving” wordt in deze clausule verstaan: (a) de wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland die de Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/8/EG implementeert; en (b) uitsluitend vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”); en (c) alle andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland met betrekking tot de privacy en/of de verwerking van persoonsgegevens (en “persoonsgegevens” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in dergelijke Privacy Wetgeving).

Artikel 26
Bescherming persoonsgegevens met betrekking tot het bemiddelen door Skoutz van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

 1. Voor zover gegevens of informatie die door Skoutz aan Opdrachtgever wordt verschaft persoonsgegevens van Inleenkrachten, zijnde ZZP’ers zijn, is Skoutz de verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat overeenkomstig de toepasselijke Privacy Wetgeving hij alle noodzakelijke eerlijke verwerkingsinformatie aan Inleenkrachten, zijnde ZZP’ers heeft verschaft en passende maatregelen heeft genomen om openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens aan Opdrachtgever te legitimeren.
 2. Partijen erkennen dat Opdrachtgever ook verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zal zijn die door Skoutz aan Opdrachtgever zijn verstrekt krachtens de overeenkomst en dienovereenkomstig zal Opdrachtgever: (i) al zijn wettelijke verplichtingen krachtens de Privacy Wetgeving naleven die voortvloeien uit de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens; en (ii) dergelijke persoonsgegevens enkel verwerken voor de doelen die verenigbaar zijn met de inzet van dergelijke Inleenkrachten, zijnde ZZP’ers in verband met projecten van Opdrachtgever (behalve voor zover Opdrachtgever de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens voor een ander doel heeft gelegitimeerd, door toestemming van de Inleenkracht, zijnde ZZP’er te verkrijgen of door gebruik te maken van een alternatieve methode om dergelijke verwerking in overeenstemming met de Privacy Wetgeving te legitimeren en eerlijke verwerkingsinformatie aan de Inleenkracht, zijnde ZZP’er heeft verschaft met betrekking tot ditdoel).
 3. Elke partij behandelt alle redelijke en relevante vragen van andere partij met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst onmiddellijk en te goeder trouw.
 4. Elke partij stuurt, indien zij een mededeling of verzoek ontvangt van een regelgevende instantie, Inleenkracht, zijnde ZZP’er of derde partij die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door andere partij krachtens de overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende inbreuk op de Privacy Wetgeving), deze mededeling zonder onnodig uitstel door naar andere partij en andere partij redelijke medewerking en bijstand verlenen met betrekking ertoe
 5. Onder “Privacy Wetgeving” wordt in deze clausule verstaan: (a) de wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland die de Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/8/EG implementeert, en (b) uitsluitend vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”); en (c) alle andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland met betrekking tot de privacy en/of de verwerking van persoonsgegevens (en “persoonsgegevens” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in dergelijke Privacy Wetgeving).

Hoofdstuk C: voor de werving – en selectiewerkzaamheden en het psychologisch onderzoek door Skoutz.

Artikel 27
Uitvoering van de opdracht

 1. Skoutz zal de betreffende vacature van opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving, offerte dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Een email of hardcopy functiebeschrijving van opdrachtgever aan Skoutz geldt ook als een rechtsgeldige vastlegging van de opdracht.
 2. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Skoutz aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de kandidaat.

Artikel 28
Vergoeding en kosten

 1. Opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding aan Skoutz verschuldigd zodra opdrachtgever een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat, rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor of via derden. De vergoeding is verschuldigd bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst, dan wel op het moment dat de kandidaat de werkzaamheden voor opdrachtgever of derden gaat verrichten. Als geen vergoeding is overeengekomen, dan geldt als vergoeding 30% berekend over het overeengekomen jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt berekend als 12 maandsalarissen, vakantiegeld, een eventuele 13e maand, een schatting van te betalen bonus en € 5000 ingeval van een auto van de zaak.

Artikel 29 Aansprakelijkheid

 1. Skoutz gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn. Indien de kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/of voor opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen, is Skoutz niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld aan de zijde van Skoutz.
 2. Skoutz is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld aan de zijde van Skoutz.
 3. Opdrachtgever is gehouden de door Skoutz aangedragen kandidaat, die naar zijn mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten, vrij te stellen van werkzaamheden. Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van tegenbewijs in de zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de door Skoutz aangedragen kandidaat voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten.
 4. Skoutz kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Skoutz in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor of via derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Skoutz, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 30
Bescherming persoonsgegevens Kandidaten

 1. Voor zover gegevens of informatie die door Skoutz aan Opdrachtgever wordt verschaft persoonsgegevens van Kandidaten zijn, zal Skoutz de verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens zijn en verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat overeenkomstig de toepasselijke Privacy Wetgeving hij alle noodzakelijke eerlijke verwerkingsinformatie aan Kandidaten heeft verschaft en passende maatregelen heeft genomen om openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens aan Opdrachtgever te legitimeren.
 2. Partijen erkennen dat Opdrachtgever ook verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zal zijn die door Skoutz aan Opdrachtgever zijn verstrekt krachtens de overeenkomst en dienovereenkomstig zal Opdrachtgever: (i) al zijn wettelijke verplichtingen krachtens de Privacy Wetgeving naleven die voortvloeien in verband met de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens; en (ii) dergelijke persoonsgegevens enkel verwerken voor de doelen die verenigbaar zijn met het beslissen of Kandidaten een vaste aanstelling moet worden aangeboden (behalve voor zover de Opdrachtgever de verwerking door hem van dergelijke persoonsgegevens voor een ander doel heeft gelegitimeerd, door toestemming van de kandidaat te verkrijgen of door gebruik te maken van een alternatieve methode om dergelijke verwerking in overeenstemming met de Privacy Wetgeving te legitimeren en eerlijke verwerkingsinformatie aan de kandidaat heeft verschaft met betrekking tot dit doel).
 3. Elke partij behandelt alle redelijke en relevante vragen van andere partij met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst onmiddellijk en te goeder trouw.
 4. Elke partij stuurt, indien zij een mededeling of verzoek ontvangt van een regelgevende instantie, kandidaat of derde partij die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij krachtens de overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende inbreuk op de Privacy Wetgeving), deze mededeling zonder onnodig uitstel door naar de andere partij en de andere partij verleent redelijke medewerking en bijstand met betrekking ertoe.
 5. Onder “Privacy Wetgeving” wordt in deze clausule verstaan: (a) de wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland die de Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/8/EG implementeert; en (b) uitsluitend vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”); en (c) alle andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is Nederland met betrekking tot de privacy en/of de verwerking van persoonsgegevens (en “persoonsgegevens” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in dergelijke Privacy Wetgeving).

Het is misschien niet het leukste werk

Maar je weet nu wel waar je aan toe bent

( Mocht je willen weten waarom je bij het lezen van bovenstaande tekst begon te gapen 😉 klik dan op de afbeelding )